CRNA GORA                                                                                      Obrazac 1

     Ministarstvo finansija                                                              Član 38 Zakona o javnim nabavkama

   Uprava za javne nabavke

 

 

Naručilac:  Doo „Vodovod  i kanalizacija „  

Broj 05-198/16     

Herceg Novi,27.01.2016.g

 

U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11,57/14 i 28/15) Doo „Vodovod  i kanalizacija „ Herceg Novi,  donosi, 

 

PLAN  JAVNIH  NABAVKI  ZA 2016. GODINU

 

JAVNE NABAVKE

Redni broj

Predmet javne nabavke

Naziv odnosno

Opis

Procije-njena vrijednost javne nabavke

Vrsta postu-pka javne nabavke

Okvirno vrijeme pokreta-nja postupka/

kvartal

Konto odnosno budže-tska pozicija

Iznos na kontu odnosno budže-tskoj poziciji

Izvor fina-nsira-nja

 

Robe

1.

Kancelarijski materijal

7500

 

 

Dostavljanje ponuda šopingom

I

5121

7500

Tekuća sredstva poslovanja

2.

Računarska oprema

 

7000

Dostavljanje ponuda šopingom

I

0230

69800

Tekuća sredstva poslovanja

3.

 Sitan alat i inventar

        


  12 000

Dostavljanje ponuda šopingom

I

1030

 42000

Tekuća sredstva poslovanja

4.

Laboratorijska oprema i materija

6600

Dostavljanje ponuda

šopingom

I

5111

20100

Tekuća sredstva poslovanja

5

Hlorna oprema   

35000

Otvoreni postupak

I-IV

0230

69800

Tekuća sredstva poslovanja

 6

Elektromaterijal

10 000

Dostavljanje ponuda

šopingom

I

5120

270000

Tekuća sredstva poslovanja

7.

Vodovodni materijal

200 000

Otvoreni postupak

I  

5120

270000

Tekuća sredstva poslovanja

8.

Građevinski materijal

25 000

Dostavljanje ponuda

šopingom

I  

5120

270000

Tekuća sredstva poslovanja

9.

Rezervni djelovi za vozni park

30 000

Otvoreni postupak

I -III

5122

30000

Tekuća sredstva poslovanja

10

  Nova putnička vozila

100 000

Otvoreni postupak

I-IV

0234

125000

Kreditna sredstva, lizing

11

  Polovna

vodna cistjerna

25000

Dostavljanje ponuda

šopingom

I-IV

0234

125000

Tekuća sredstva poslovanja

12.

Gorivo

100 000

Otvoreni postupak

I

5133

107000  

Tekuća sredstva poslovanja

13.

Hlor i bazdarenje boca

13500

Dostavljanje ponuda

šopingom

I  

5111

20100

Tekuća sredstva poslovanja

14

  Pumpni  agregati

10000

Dostavljanje ponuda

šopingom

I-IV

0230

69800

Tekuća sredstva poslovanja

15.

Kanalizacioni materijal

25 000

Otvoreni postupak

I

5120

270000

Tekuća sredstva poslovanja

16.

Radna i zaštitna oprema HTZ

5 000

Dostavljanje ponuda

šopingom

I  

 1030

42000

Tekuća sredstva poslovanja

17

Nadzorna oprema i tehnika

15000

Dostavljanje ponuda

šopingom

I-IV

0233

15000

Tekuća sredstva poslovanja

18.

Šaht poklopci

25 000

Otvoreni postupak

I

1030

42000

Tekuća sredstva poslova

19.

Sredstva za čišćenje i higijenu

4 500

Dostavljanje ponuda

šopingom

I

5102

4500

Tekuća sredstva poslovanja

20.

Ulja i maziva

7000

Dostavljanje ponuda

šopingom

III

5133

107000

Tekuća sredstva poslovanja

21.

Lim i L profil

10 000

Dostavljanje ponuda

šopingom

II

5120

270000

Tekuća sredstva poslovanja

22.

Sokovi i drugi proizvodi za kafe kuhinju i reprezentaciju

4500

Dostavljanje ponuda

šopingom

I

5510

4500

Tekuća sredstva poslovanja

23

Nabavka vodomjera i armature

45000

Otvoreni postupak

I

0231

67000

Tekuća sredstva poslovanja

24

Nabavka vodomjera za daljinsko očitavanje

22000

Dostavljanje ponuda

šopingom

I-IV

0231

22000

Budzet  Opštine

25

Nabavka protivpozarnih aparata   

2800

Dostavljanje ponuda

šopingom

I-IV

0230

69800

Tekuća sredstva poslovanja

26.

Nepredviđene robe

15000

Dostavljanje ponuda

šopingom

I-IV

0230

69800

Tekuća sredstva poslovanja

27.

Gume

9500

Dostavljanje ponuda

šopingom

III

1020

9500

Tekuća sredstva poslovanja

UKUPNO ROBE :

771.900

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovi

28.

 Građevinski radovi

 

50 000

Šoping metoda

I

0272

135000

Budzet  Opštine

29.

Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreze-

 naselje NEMILA

40000

Šoping metoda

I-IV

0272

135000

Budzet  Opštine

30.

Nepredvidjeni radovi

45 000

Šoping metoda

I-IV

0272

135000

Tekuća sredstva poslovanja

UKUPNO RADOVI:

 135.000

 

 

 

 

 

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166
Info Tel. +382/31/322-709

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br 3.
85340 Herceg Novi